Přehled inundačních území


1. Labe

Při povodních na řece Labi voda vybřežuje v zastavěném území obce Tišice – koryto řeky zde vede v blízkosti pravobřežní obytné zástavby. V případě vylití tedy dojde k zatopení jak obytné zástavby, tak zahrad a chat, ležících v blízkosti toku.


2. Košátecký potok

Při povodních na Košáteckém potoce voda vybřežuje v zastavěném území obce Tišice – koryto řeky zde protéká podél místní komunikace. V případě vylití tedy dojde k zatopení jak silnice, tak levobřežní průmyslové zóny i objektů ležících na pravém břehu, ležících v blízkosti toku.


Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Tišice je to Krajský úřad Středočeského kraje.

Stanovené ZÚ Labe a Košáteckého potoka viz grafická část tohoto PP – Mapa záplavových území >>


Labe – ok. Mělník  … km 119.8 – 119.8 ( vč. aktivních zón)

KÚ Středočeského kraje

14.04.2009

č.j. 054064/2009/KUSK

 


Labe – ok. Mělník  … km 110,35 – 209,10 ( vč. aktivních zón)

KÚ Středočeského kraje

22.11.2006

č.j. 124630/2006/KUSK

 


Košátecký potok – ok. Mělník  … km 0,00 – 20,00 ( vč. aktivních zón)

KÚ Středočeského kraje

29.10.2009

č.j. 06976|12009/KU