Místa omezující odtokové poměry


K.ú. Tišice, tok Labe h.p. 1-05-04

Místa omezující odtokové poměry – jedná se o místa, kde dochází k omezení spočívajícím ve zmenšení průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity.


MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY dPP Tišice v POVIS


Tab. 10   Objekty na tocích včetně míst omezujících odtokové poměry

Název

Tok

Místo

Kapacita Q100

Zdymadlo Kostelec nad Labem

Labe

Kostelec nad Labem

Nekapacitní

Zdymadlo Lobkovice-Mlékojedy

Labe

Neratovice

Nekapacitní

Most místní komunikace

Tišický p.

Tišice

Nekapacitní

Lávka pro pěší při ústí toku

Košátecký p.

Tišice

Nekapacitní

Silniční most ul. Labská

Kozelská  tůň

Tišice

Nekapacitní

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryt. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.


Přehled míst omezujících odtokové poměry v k.ú Tišice


Mapa míst omezujících odtokové poměry v k.ú Tišice