Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) - stav pohotovostiVYHLAŠUJE příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.


II. SPA SE VYHLAŠUJE v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody.
 • Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • Přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • Doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.


Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.


II. SPA se na území obce Tišice VYHLAŠUJE:

 • Na vodním toku Labe SE VYHLAŠUJE II. SPA, když je na rozhodném hlásném profilu kategorie „A“ Kostelec nad Labem (HP A Kostelec nad Labem) dosažen II. SPA.
 • Na vodním toku Košátecký potok SE VYHLAŠUJE II. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Košátky (HP C Košátky) dosažen II. SPA.
 • Na vodním toku Kozelská tůň SE VYHLAŠUJE II. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Tišice (HP C1 TI) dosažen II. SPA.
 • Na vodním toku ID 10182858 SE VYHLAŠUJE II. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Tišice (HP C2 TI) dosažen II. SPA.
 • Srážky velké intenzity na území obce.
 • Dlouhodobé srážky trvalého charakteru nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky.
 • Intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností.
 • Vyhlášení II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Neratovice nebo povodňovou komisí Středočeského kraje).

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA

 • Aktivace povodňové komise obce Tišice.
 • Úvodní zasedání PK obce Tišice, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření:
  • Hlášení nadřízeným orgánům.
  • Ověření povodňového stavu u měst Kostelec nad Labem a Neratovice (Labe) a dále u obce Všetaty (Košátecký potok).
  • Aktivace všech vyčleněných sil a prostředků.
 • Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o vyhlášení II. SPA na vodním toku - sirénou v obci a dále rozhlasem s informací o stavu a aktivitě nutné k překonání stavu.
  • Výzva občanů k přemístění motorových vozidel z aktivní zóny záplavového území.
 • Neustálé sledování určených úseků toků hlídkovou službou.
 • Koordinace činnosti hlídkové služby pro pravidelnou kontrolu stavu.
 • Při provádění hlídkové služby se především zaměřit na:
  • vznik trhlin v ochranných hrázích, přetékání ochranných hrází, průsaky, vývěry spodních vod, tvoření bariér na toku.
 • Zajištění organizačního a materiálního zabezpečení pro průběh povodně
  • Prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace.
  • Prověření připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků.
 • Povodňové zabezpečovací práce na vodních tocích a objektech a opatření k odvádění, popřípadě odčerpávání vnitřních vod a vod ze zaplaveného území.
  • Technická opatření k zabránění rozlivům, protržení hrází a škodám na majetku - zejména zvýšením hrází pytli s pískem.
 • Bezpečnostní opatření k zajištění plynulosti dopravy a omezení pohybu osob u frekventovaných míst, podél toků Labe a Košátecký potok, v úsecích podmáčených hrází a mostů.
 • Zápis do povodňové knihy.
 • Provádění evidenčních a dokumentačních prací.