Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) - stav ohrožení • Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.
 • Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.
 • Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

III. SPA se vyhlašuje při reálném nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a současně se zahajuje provádění nouzových opatření (provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce a evakuace).


Podkladem pro vyhlášení je:

 • Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • Doporučení správce toku
 • Další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

III. SPA se na území obce Tišice VYHLAŠUJE:

 • Na vodním toku Labe SE VYHLAŠUJE III. SPA, když je na rozhodném hlásném profilu kategorie „A“ Kostelec nad Labem (HP A Kostelec nad Labem) dosažen III. SPA.
 • Na vodním toku Košátecký potok SE VYHLAŠUJE III. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Košátky (HP C Košátky) dosažen III. SPA.
 • Na vodním toku Kozelská tůň SE VYHLAŠUJE III. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Tišice (HP C1 TI) dosažen III. SPA.
 • Na vodním toku ID 10182858 SE VYHLAŠUJE III. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Tišice (HP C2 TI) dosažen III. SPA.
 • Vyhlášení III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně.


Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA

 • Zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK obce Tišice.
  • Hlášení nadřízeným orgánům.
 • Vyhlášení III. SPA a vyhlášení POHOTOVOSTI jednotkám SDH:
  • Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o vyhlášení III. SPA.
  • Výzva občanům v ohroženém území k ochraně vlastního majetku.
 • Neustálé sledování určených úseků toků hlídkovou službou a provádění hlásné služby.
 • Aktivizace – evakuačních míst, smluvní lékařské služby, mechanizace, autodopravce pro evakuaci a odborné technické pomoci - dle potřeb v nezbytném rozsahu.
 • Povodňové zabezpečovací a záchranné práce:
  • Opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených, nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a odsun obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění na místo povodní již neohrožené.
   • Zvyšování a zpevňování hrází zatěžováním vzdušné strany pytli s pískem.
   • Výzva občanům v ohrožené oblasti k evakuaci do evakuačního střediska.
 • Bezpečnostní opatření k zajištění hlídek v evakuovaných oblastech proti rozkrádání a rabování.
 • Zajištění zásobování a humanitární pomoci – mapování a vyhodnocení potřeb jednotlivých komodit, tj. potravin, pitné vody, hygienických potřeb.
  • Zajištění cisteren s pitnou vodou a jejich rozmístění.
  • Zajištění plynulého a dostatečného přísunu humanitární pomoci.
 • Zápis do povodňové knihy.
 • Provádění evidenčních a dokumentačních prací.