První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) - stav bdělostiNastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • Dosažení určeného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • Náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • Předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • Předpovědi silných bouřek
 • Nebezpečném chodu ledů
 • Při vzniku ledových zácep a nápěchů
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.


Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.


I. SPA na území obce Tišice nastává:

 • Na vodním toku Labe nastává I. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „A“ Kostelec nad Labem (HP A Kostelec nad Labem) dosažen I. SPA.
 • Na vodním toku Košátecký potok nastává I. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Košátky (HP C Košátky) dosažen I. SPA.
 • Na vodním toku Kozelská tůň nastává I. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Tišice (HP C1 TI) dosažen I. SPA.
 • Na vodním toku ID 10182858 nastává I. SPA, když je na hlásném profilu kategorie „C“ Tišice (HP C2 TI) dosažen I. SPA.
 • Při vydání výstrahy ČHMÚ.
 • Pří tání, je - li některý tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a půda je dosud zmrzlá.
 • Při srážkách velké intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách trvalého charakteru.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA

Každý pracovník PK nebo OÚ Tišice, který přijme zprávu o povodňovém stavu, předá informaci nejbližšímu členu povodňové komise/předsedovi PK. Ten uvědomí o povodňovém stavu předsedu a ostatní členy povodňové komise.

 • Aktivace pracoviště PK obce Tišice.
 • Kontrola spojení s nadřízenými a podřízenými orgány.
  • Dále ověření vývoje povodňového stavu u měst Kostelec nad Labem a Neratovice (Labe) a dále u obce Všetaty (Košátecký potok).
 • Aktivizace činnosti hlásné a hlídkové služby obce Tišice.
  • Sledování aktivity vodních toků Labe a Košátecký potok.
 • Monitorování předpovědi a výstražných zpráv od ČHMÚ.
 • Vyhodnocení možného vývoje.
  • Podle vývoje situace provést varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území.
 • Povodňové zabezpečovací práce na vodních tocích.
 • Povodňové zabezpečovací práce na objektech.