Druh a rozsah ohroženíPovodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Tišice dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.


Přirozená povodeň

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

V případě povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Labe, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ (VÝSTRAHY ČHMÚ >>), neboť jde o povodeň vleklejšího typu. S ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování mobilními protipovodňovými prostředky apod.


Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na Košáteckém potoce a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.


Katastr obce Tišice byl vymezen jako lokalita exponovaná přívalovou povodní celorepublikovou analýzou, kterou provedl Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i. a její výstupy jsou prezentovány v dPP ČR.

Mapa - Riziková území při přívalových srážkách >>

Tab. 9   Riziková území při přívalových srážkách na k.ú. Tišice

Kritický bod  

průměrný sklon [%]  

podíl orné půdy [%]  

plocha povodí kritického bodu [ha]  

kód obce  

obec  

kód okresu

okres  

mapa >

10 409 044

4,544

82,269

61,31

535 222

Tišice

CZ0206

Mělník

                 


 Řeka Labe

Hydrologické pořadí 1-05-04-0360

Tok Labe představuje největší ohrožení pro obec Tišice  - rizikem jsou srážky nad 50 mm / m2 v horní části povodí na jižních a západních úbočích Krkonoš. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a letních přívalových srážek.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Tišice, zde má řeka Labe zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena převážná část obytných (místní část Kozly) a průmyslových zón (KAMENOLOMY ČR s.r.o. - pískovna TIŠICE) lemující pravý břeh toku Labe.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Tišice je od řeky Labe ohroženo Q100 (stoletou vodou) cca 80 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z řeky Labe pro obec Tišice je důležitý hlásný profil kategorie AHP A Kostelec nad Labem na toku Labe ve městě Kostelec nad Labem.


Košátecký potok

Hydrologické pořadí 1-05-04-0530

Tok Košátecký potok – povodňové epizody jsou především bleskového charakteru. Dále hrozí průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace, dále na malých propustcích pod komunikací a zpětné vzdouvání vod při vysokých stavech v Košáteckém potoce.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Tišice, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena průmyslová zóna na soutoku Košáteckého a Tišického potoka (v lokalitě Olšiny) lemující levý břeh Košáteckého potoka.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Tišice je od Košáteckého potoka ohroženo Q100 (stoletou vodou) cca 20 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z Košáteckého potoka je pro obec Tišice důležitý hlásný profil kategorie CHP C Košátky na toku Košátecký potok v obci Košátky.Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především úsek před vstupem Labe na katastr obce Tišice. Na řece Labe, ale i na některých menších přítocích se jedná o ledové jevy a zátarasy - na katastru obce jde především o nekapacitní mostky a lávky – při zanesení dojde k omezení průtoku, které by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.


Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Košáteckého potoka buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení půdy vodou k sesuvům půdy na pozemcích a zahradách domů s následným bahnotokem.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce. Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v lokalitě Kratiny u pískovny Tišice.


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Tento druh povodně na k.ú. Tišice hrozí, jelikož se zde nachází vodní díla – VD III. kategorie, zdymadlo Kostelec nad Labem a VD III. kategorie, zdymadlo Lobkovice.