Stupně povodňové aktivityV povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech.


Tab. 11   Stupně povodňové aktivity na hlásných profilech „A“ pro obec Tišice

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s]

Labe

HP A Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem
ř. km 856,92

I.

520

-

II.

620

563

III.

450

682

 


Tab. 12   Stupně povodňové aktivity na hlásných profilech „C“ pro obec Tišice

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s]

Labe

Hlásný profil C 75

Brandýs nad Labem
ř. km 865,120

I.

280

335

II.

380

550

III.

450

758

Kozelská tůň

HP C1 TI

Tišice

ř. km 2,656

I.

100

 

II.

150

 

III.

180

 

Bezejmenný tok ID 10182858

HP C2 TI

Tišice

ř. km 0,760

I.

100

 

II.

130

 

III.

160

 

Košátecký potok

HP C Košátky

Košátky

ř. km 13,90

I.

90

 

II.

120

 

III.

150

 

Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou stavy hladin na rozhodných vodočtech.I. stupeň povodňové aktivity (I. SPA)

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - BDĚLOST


1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na jednom z rozhodných hlásných profilů a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP, avšak PK obce není ještě přítomna na stanovišti PK.II. stupeň povodňové aktivity (II. SPA)

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - POHOTOVOST


Vyhlašuje povodňový orgán obce rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové komise obce, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí 2. SPA sirénou a rozhlasem. Současně začíná pracovat povodňová komise obce. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé obce i všech jeho částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace povodňové komisi obce a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o 2. SPA je předána současně na PK ORP.

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní prostředky (mechanismy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod.III. stupeň povodňové aktivity (III. SPA)

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) obce


Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území.

Vyhlašuje povodňový orgán obce sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území na katastru obce.

V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku.